เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร


ร้อยตรีกวี ศรีดาธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม


นายวานิช รักน้ำเที่ยง นายจันสี ภูจักแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

นางสาคร อาจหาญ
 นายวิชัช ละเอียดอ่อ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม