เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล


นายธวัชชัย วิประชา
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม


นายพรประสพ กุศลมานิตย์
นายคำปลิว ดวงจันทร์โคตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มนายสมพงษ์ ต้นสุข นายวิเศษ ยาพันธ์
นายพิทักษ์ สารพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มนายประกอบ รักน้ำเที่ยง นายบุญสม คำไชยนนท์
นายบุญมี อุทัยสาวัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มนายนาวา เอกทัศน์
นายทองดี โสมาบุตร
นายไพศาล เสาประธาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม