เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

 
นางปภา วงษ์ใสย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ฝ่ายอำนวยการ


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางนารีรัตน์  ลีแก้ว
-ว่าง- นายสะไกร  ชัยวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล


จ่าเอกสุรสิทธิ์  เมืองศรี

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

      
นายสนอง จันทรา นางสาวศิริภาภรณ์ สกุลจร นางวรวรรณ  ดีรักษา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
   

ฝ่ายปกครอง

 
 
 
 นางมุจลินท์  นันทะสุธา
 
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

 
  จ่าเอกชวิน  ดีรักษา
 
  เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 
 
นายสุรศิลป์ พรหมโคตร
นายอาทิตย์ กำนา นายสุวิทย์ นิยะนุช
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
พนง.ดับเพลิง พนง.ดับเพลิง
   
นายอุทัย ถมมา 
-ว่าง- นายสังวาลย์ ทุมวัน 
 พนง.ดับเพลิง พนง.ประจำรถดับเพลิง  พนง.ประจำรถดับเพลิง
   
นายวศิน สระแก้ว 
นายชัยยันต์ นาหัวนิล -ว่าง- 
พนง.ประจำรถดับเพลิง
พนง.ประจำรถดับเพลิง  พนง.ประจำรถดับเพลิง
   
นายสุนทร วิเศษศรี 
สิบตรียิ่งเจริญ  คนยง
นายวรวิทย์  งามลี
  พนง.ประจำรถดับเพลิง   พนง.ขับรถยนต์    พนง.ขับรถยนต์
 
 -ว่าง-  นายสมบูรณ์  ในแก้ว  -ว่าง- 
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง  คนงานทั่วไป
    
  ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม  
   
 
นางสาวกรรณิกา  ถาปบุตร  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม  
 
นางสาววิชชุตา  อึ่งปา นายศิรสิทธิ์  ละเหลา นางณิชานันท์  ธรรมรังศรี
นักพัฒนาชุมชน ผช.จพง.พัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป
 
 
  นายอำพล  ปัญญาสิทธิ์  
  คนงานทั่วไป  
     
     

ฝ่ายการศึกษา

   
 
นางสุคนธ์นี ศรีลาเฮียง  
  นักบริหารงานการศึกษา  

 
  นายตรีภพ ทาบทอง  
  นักวิชาการศึกษา  
 
นางดวงเดือน คำปิ่น นางกมลรัตน์ พนมคำ นางกิ่งแก้ว  สังข์ศิริ
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
   
นางวันทนา ศรีพล  -ว่าง- นางสมจิตต์  จันทะเดช
ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ. 1 ครู ค.ศ. 1
 
 
นางอมรรัตน์ วงเวียน   นายกุลชร เวชภัณฑ์
ผช.นักวิชาการศึกษา   คนงานทั่วไป
 

 
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

 
 
 
 
-ว่าง-

นักสันทนาการ

 


 
  นางสาวประณิดา เลห์พล
 
  นักวิชาการสาธารณสุข  
     
 

  นางปวีณา โสมาศรี  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุช