เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

 
นางปภา วงษ์ใสย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางนารีรัตน์  ลีแก้ว
นายภาคินัย  ประทุมรัตน์
นายสะไกร  ชัยวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
      
นายสนอง จันทรา นางสาวศิริภาภรณ์ สกุลจร นางวรวรรณ  ดีรักษา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
   

ฝ่ายปกครอง

 
 
 
 นางมุจลินท์  นันทะสุธา
 
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  


  จ่าเอกชวิน  ดีรักษา
 
  เจ้าพนักงานป้องกัน
 
 
นายสุรศิลป์ พรหมโคตร
นายอาทิตย์ กำนา นายสุวิทย์ นิยะนุช
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
พนง.ดับเพลิง พนง.ดับเพลิง
   
นายอุทัย ถมมา 
นายกิติศักดิ์ ลักษณาวีย์ นายสังวาลย์ ทุมวัน 
 พนง.ดับเพลิง พนง.ประจำรถดับเพลิง  พนง.ประจำรถดับเพลิง
   
นายวศิน สระแก้ว 
นายชัยยันต์ นาหัวนิล นายยุทธพล โม๊ะโต๊ะ 
พนง.ดับเพลิง
พนง.ดับเพลิง  พนง.ดับเพลิง
   
นายสุนทร วิเศษศรี 
สิบตรียิ่งเจริญ  คนยง
นายวรวิทย์  งามลี
  พนง.ดับเพลิง   พนง.ขับรถยนต์    พนง.ขับรถยนต์
   
  นายสมบูรณ์  ในแก้ว  
  นักการภารโรง  
    
  ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม  
 
 
 
นางสาวกรรณิกา  ถาปบุตร  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม  
 
นางสาววิชชุตา  อึ่งปา นายศิรสิทธิ์  ละเหลา นางณิชานันท์  ธรรมรังศรี
นักพัฒนาชุมชน ผช.จพง.พัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป
 
 
  นายอำพล  ปัญญาสิทธิ์  
  พนักงานจ้างทั่วไป  
     
     

ฝ่ายการศึกษา

 
 
 
นางสุคนธ์นี ศรีลาเฮียง  
  นักบริหารงานการศึกษา  


  นายตรีภพ ทาบทอง  
  นักวิชาการศึกษา  
 
นางดวงเดือน คำปิ่น นางกมลรัตน์ พนมคำ นางกิ่งแก้ว  สังข์ศิริ
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
 


ว่่าง
 
นางวันทนา ศรีพล  นางนิตยา บุญสนัด นางสมจิตต์  จันทะเดช
ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ. 1 ครู ค.ศ. 1
 
 
นางอมรรัตน์ วงเวียน   นายกุลชร เวชภัณฑ์
ผช.นักวิชาการศึกษา   พนักงานจ้างทั่วไป
     
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา  
 
 
 นางสาวเดือนเพ็ญ เพียภู
นางปวีณา  โสมาศรี
 นักสันทนาการ 
 ผช.สาธารณสุข