เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 
นายเกชา  เขียวโพธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
นายณัฐพล นันทะสุธา
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
   
นางปภา วงษ์ใสย์ นางอิงกมล เอกทัศน์ นายชาตรี ไชยเชษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานคลัง ผุู้อำนวยการกองช่าง
นางสุคนธ์นี ศรีลาเฮียง นางมุจลินท์  นันทะสุธา นางสาวกรรณิกา ถาปาบุตร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สวัสดิการสังคม
 
 
              -ว่าง-
-ว่าง-                -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง