เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายณัฐพล นันทะสุธา
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
นายณัฐพล นันทะสุธา
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
   
นายวันชัย คำมุงคุณ นางอิงกมล เอกทัศน์ นายสมบัติ เอกทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานคลัง ผุู้อำนวยการกองช่าง
นางสุคนธ์นี ศรีลาเฮียง นางมุจลินท์  นันทะสุธา นางสาวกรรณิกา ถาปาบุตร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สวัสดิการสังคม
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ