เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

นายคำปลิว ดวงจันทร์โคตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
โทร. 0931034758
นายสมพงษ์ ต้นสุข
นายวิเศษ ยาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มนายสมพงษ์ ต้นสุข นายวิเศษ ยาพันธ์
นายพิทักษ์ สารพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มนายประกอบ รักน้ำเที่ยง นายบุญสม คำไชยนนท์
นายบุญมี อุทัยสาวัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มนายนาวา เอกทัศน์
นายทองดี โสมาบุตร
นายไพศาล เสาประธาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม