เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 
นายเกชา  เขียวโพธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.084-3650921
นายณัฐพล นันทะสุธา
รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.098-1424359
   
นางปภา วงษ์ใสย์ นางอิงกมล เอกทัศน์ นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผุู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-8144991 โทร.092-2426892 โทร.083-3585818
นางสุคนธ์นี ศรีลาเฮียง นางมุจลินท์  นันทะสุธา นางสาวกรรณิกา ถาปาบุตร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สวัสดิการสังคม
โทร.................. โทร.................. โทร..................
   
-ว่าง-
ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 โทร.................. โทร..................  โทร..................