เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์

" เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต "


พันธกิจ
                                            
                                              พันธกิจ ที่ 1   :  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
                                              พันธกิจ ที่ 2   : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพ พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม
                                              พันธกิจ ที่ 3   : สร้างงานให้เกิดขึ้นกับชุมชน สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
                                              พันธกิจ ที่ 4   : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
                                              พันธกิจ ที่ 5   : ส่งเสริมสุขภาพอนามัยราษฎร
                                              พันธกิจ ที่ 6   : ปรับปรุงแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค
                                              พันธกิจ ที่ 7   : ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด
                                              พันธกิจ ที่ 8   : พัฒนาด้านการศึกษา
                                              พันธกิจ ที่ 9   : พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง
                                              พันธกิจ ที่ 10 : พัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                              พันธกิจ ที่ 11 : พัฒนาการบริหารจัดการ บุคลากรภายในองค์กร
                                              พันธกิจ ที่ 12 : คนชรา ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ได้รับการพัฒนาตนเอง
                                              พันธกิจ ที่ 13 : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                              พันธกิจ ที่ 14 : ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาท้องถิ่น